ತುಳುನಾಡಿನ 460 ದೈವಗಳ ಹೆಸರುಗಳು

ತುಳುನಾಡಿನ 460 ದೈವಗಳ ಹೆಸರುಗಳು 1 ಅಕ್ಕಚ್ಚು 2 ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೈಯಾರು 3 ಅಕ್ಕೆರಸು 4 ಅಕ್ಕೆರಸು ಪೂಂಜೆದಿ 5 ಅಕ್ಕೆರ್ಲು 6 ಅಕ್ಕ ಬೋಳಾರಿಗೆ 6 ಅಚ್ಚು ಬಂಗೇತಿ 7 ಅಜ್ಜ ಬೊಲಯ 8 ಅಜ್ಜಿ ಭೂತ 9 ಅಟ್ಟೋಡಾಯೆ 10 ಅಡಿಮಣಿತ್ತಾಯ 11 ಅಡಿಮರಾಂಡಿ 12 ಅಣ್ಣಪ್ಪ 13ಅಬ್ಬೆರ್ಲು 14 ಅಡ್ಕದ ಭಗವತಿ 15ಅತ್ತಾವರ ದೆಯ್ಯೊಂಗುಳು 16 ಅಡ್ಡೋಲ್ತಾಯೆ 17 ಅಡ್ಕತ್ತಾಯ 18 ಅಡ್ಯಲಾಯೆ 19 ಅಡ್ಯಂತಾಯ 20 ಅಬ್ಬಗ 21 ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ