देवाची कैफीयत marathi poem

देवाची कैफीयत.. ताेच ताेच नारळ तिच तिच केळी.. दाखवाना कधीतरी मलाही स्टृाॅबेरी  ॥ तेच तेच भजन तिच तिच आरती.. ऐकवाना कधीतरी सिलाेन विविध भारती ॥ साेडारे मलाही थाेडा वेळ माेकळा.. खाऊद्याना मलाही मस्त गुजराती ढाेकळा ॥ ऐवढ्या माेठ्या गाभाय्रात कुबट तेलकट वास.. गुदमरताे रे माझाही सारखा इथं श्वास ॥ चांदी साेन्यानं मढवलं तेंव्हाच हाेताे घाबरलाे..