પહેલા વરસાદ ની શુભ કામના

પ્રથમ વરસાદ ની સુહાસ . . . . ધરતીની મીઠી સુગંદ . . . . . . . વિજળી ના કડાકા ભડાકા . . મોર નાચતા હોય . . . . . . ઝર મર ઝર વરસાદ . . . . . ધરતી ને ભીજવતો હોય . . . . . પહેલા વરસાદ ની શુભ