Poem on “TAJMAHAL”By 3 different People

Poem on “TAJMAHAL”By 3 different People…

1) BACHELOR: “Takdir hai magar kismat nahi khulti,Taj Mahal banana chahta hoon, Magar Mumtaz nahi MILTI”..!!

2) LOVER: “Takdir hai magar kismat nahi khulti,Mumtaz mil gayi hai,Magar Shadi nahi KARTI”…

3) MARRIED: “Takdir hai magar kismat nahi khulti, Mahal banana chahta hoon,Magar Mumtaz nahi MARTI”…!!

Rishta wohi.. Soch nayi..!!