Maruti 800 ki nilami ho rahi thi

Maruti 800 ki nilami ho rhi thi, Boli lagi …

15 lakh

20 lakh

40 lakh

Husband: Is khataare Gadi me aisa kya hai ?
Seller: Iske 23 accident hue hai, har bar sirf biwi mari hai.
Husband: Badhiya ! …… 1 crore !!!