ತುಳುನಾಡಿನ 460 ದೈವಗಳ ಹೆಸರುಗಳು

ತುಳುನಾಡಿನ 460 ದೈವಗಳ ಹೆಸರುಗಳು
1 ಅಕ್ಕಚ್ಚು
2 ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೈಯಾರು
3 ಅಕ್ಕೆರಸು
4 ಅಕ್ಕೆರಸು ಪೂಂಜೆದಿ
5 ಅಕ್ಕೆರ್ಲು
6 ಅಕ್ಕ ಬೋಳಾರಿಗೆ
6 ಅಚ್ಚು ಬಂಗೇತಿ
7 ಅಜ್ಜ ಬೊಲಯ
8 ಅಜ್ಜಿ ಭೂತ
9 ಅಟ್ಟೋಡಾಯೆ
10 ಅಡಿಮಣಿತ್ತಾಯ
11 ಅಡಿಮರಾಂಡಿ
12 ಅಣ್ಣಪ್ಪ
13ಅಬ್ಬೆರ್ಲು
14 ಅಡ್ಕದ ಭಗವತಿ
15ಅತ್ತಾವರ ದೆಯ್ಯೊಂಗುಳು
16 ಅಡ್ಡೋಲ್ತಾಯೆ
17 ಅಡ್ಕತ್ತಾಯ
18 ಅಡ್ಯಲಾಯೆ
19 ಅಡ್ಯಂತಾಯ
20 ಅಬ್ಬಗ
21 ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ
22 ಅರಬ್ಬೀ ಭೂತ
23 ಅರಸಂಕುಳು
24 ಅರಸು ಭೂತ
25 ಅನ್ನರ ಕಲ್ಲುಡೆ
26 ಅಗ್ನಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗ (ಮುಕಾಂಬಿ
ಗುಳಿಗ )
27 ಆಚಾರಿ ಭೂತ
28 ಆನೆ ಕಟ್ನಾಯೆ
29 ಆಲಿ
30 ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ?!
31ಅಂಗಣತ್ತಾಯೆ
32 ಅಮ್ಬೆರ್ಲು
33 ಇಷ್ಟ ಜಾವದೆ
34 ಈರ ಭದ್ರೆ
35 ಈಸರ ಕುಮಾರೆ
36 ಉಮ್ಮಳಾಯ
37 ಉಮ್ಮಳಿ
38 ಉರಿ ಮರ್ತಿ
39 ಉರಿಯಡಿತ್ತಾಯ
40 ಉಳ್ಳಾಯ
41ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ
42 ಉಳಿಯತ್ತಾಯ
43 ಉಳ್ಳಾಕುಲು
44 ಉರವೆ
45 ಉರಿಮರ್ಲ
46 ಎಲ್ಯ ಉಳ್ಳಾಕುಳು
47 ಎರಿಯಜ್ಜ
48 ಎರು ಕನಡೆ
49 ಎರು ಕೋಪಾಳೆ
50 ಎರು ಬಂಟ
51 ಎರು ಶೆಟ್ಟಿ
52 ಎರು
53 ಎಲ್ಯಕ್ಕೆರ್
54 ಎಲ್ಯನ್ನೇರ್
55 ಒಕ್ಕು ಬಲ್ಲಾಳ
56 ಒಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ
57 ಒಲಿಪ್ರಾಂಡಿ
58 ಒರು ಬಾಣಿಯೆತ್ತಿ
59 ಓಡಿಲ್ತಾಯ
60 ಒಂಜರೆ ಕಜ್ಜದಾಯೆ
61 ಒರ್ಮುಗೊತ್ತಾಯೆ
62 ಒರಿ ಉಲ್ಲಾಯೆ
63 ಒರ್ಮಲ್ತಾಯೆ
64 ಒರ್ಮುಲ್ಲಾಯೆ
65 ಒಲಿ ಮರ್ಲೆ
66 ಕಚ್ಚೆ ಭಟ್ಟ
67 ಕನ್ನಡ ಭೂತ
68 ಕನ್ನಡ ಬೀರ
69 ಕನ್ನಡಿಗ
70 ಕತ್ತಲೆ ಬೊಮ್ಮಯ
71 ಕಡಂಬಳಿತ್ತಾಯ
72 ಕರ್ಮಲೆ ಜುಮಾದಿ (ಬಿರ್ಮಣ ಬೈದ್ಯ)
73 ಕರ್ನಾಲ ದೈವ
74 ಕನಪಡಿತ್ತಾಯ
75 ಕನ್ನಡ ಯಾನೆ ಪುರುಷ ಭೂತ
76 ಕಲ್ಕುಡ
77 ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
78 ಕಂಟಿರಾಯೆ
79 ಕಡನ್ತಾಯೆ
80 ಕನಲ್ಲಾಯೆ
81 ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ
82 ಕಬಿಲ
83 ಕರಿಯನಾಯಕ
84 ಕರಿಯ ಮಲ್ಲ
85 ಕರಿ ಚಾಮುಂಡಿ
86 ಕಾಲ ಭೈರವ
87 ಕಾಳ ರಾಹು
88 ಕಳರ್ಕಾಯಿ
89 ಕಲ್ಲೂರತ್ತಾಯೆ
90 ಕಲ್ಲೇರಿತ್ತಾಯ
91 ಕುರಿಯಾಡಿತ್ತಾಯ
92 ಕಾಳಮ್ಮ
93 ಕೆರೆ ಚಾಮುಂಡಿ
94 ಕಳಲ‘
95 PÀArUÉvÁÛAiÀÄ’ ಕಳುವೆ
96 ಕಾಂಜವ
97 ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ
98 ಕಾಂತು ನೆಕ್ರಿ
99 ಕಾಯರಡಿ ಬಂಟೆ
100 ಕಾರಿ
101 ಕಾಳರಾತ್ರಿ
102 ಕರಿಯಣ್ಣ ನಾಯಕ
103 ಕಾಜಿ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಕುಲೆ
104 ಕಾಡೆದಿ
105 ಕಾರಿಂಜೆತ್ತಾಯ
106 ಕಾರ್ಕಳತ್ತಾಯೇ
107 ಕಿನ್ನಿದಾರು
108 ಕಾಜು ಕುಜುಂಬ
109 ಕುಲೆ ಭೂತ
110 ಕುಲೆ ಮಾಣಿಗ
111 ಕುಲೆ ಬಂಟೆತ್ತಿ
112 ಕುರವ
113 ಕುರೆ ಪೆರ್ಗಡೆ
114 ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ
115 ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯ
116 ಕುರ್ಕಲ್ಲಾಯೆ
117 ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ
118 ಕುಂಞÂ ಭೂತ
119 ಕುಂಜೂರಾಯ
120 ಕುಂಜಣಿಗೋ
121 ಕುಟ್ಟಿ ಚಾತು
122 ಕುಮಾರ
123 ಕೂಜು
124 ಕೇತುರ್ಲಾಯೆ
125 ಕೊಟ್ಯದಾಯೆ
126 ಕೇಚರಾವುತ
127 ಕೆಂಜಳ್ತಾಯೆ
128 ಕೊಡನ್ಗೆತ್ತಾಯೆ
129 ಕೊರಗ
130 ಕೊಲ್ಲುರಮ್ಮ
131 ಕೋಡಿದಜ್ಜೆ
132 ಕುಂಟುಕಾನ ಕೊರವ
133 ಕುಂಡ
134 ಕುಂದಯ
135 ಕಿನ್ನಿ ಮಾಣಿ
136 ಕಿರಿಯಾಯೆ
137 ಕೂಜಿಲು
138 ಕೊರಗ ತನಿಯ
139 ಕೊರತಿ
140 ಕೋರ್ದಬ್ಬು /ಕೋಟೆದ
ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ
141 ಕೋಟಿ
142 ಕೋಮರಾಯ
143 ಕೋಮಾರು ಚಾಮುಂಡಿ
144 ಕೋಟೆತ್ತ ಕಲ್ಲಾಳ
145 ಗಂಗನಾಡಿ ಕುಮಾರ
146 ಗಂಡ ಗಣ
147 ಗಡಿರಾವುತೆ
148 ಗಿಂಡೆ
149 ಗಿರಾವು
150 ಗಿಳಿರಾಮ
151 ಗುಳಿಗ
152 ಗುಮ್ಟೆ ಮಲ್ಲ
153 ಗುಳಿಗನ್ನಾಯ
154 ಗುರಮ್ಮ
155 ಗುರಿಕ್ಕಾರ
156 ಗೆಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲೆ
157 ಗೋವಿಂದ
158 ಗುರು ಕಾರ್ನೂರು
159 ಚಂಡಿ
160 ಚಿಕ್ಕ ಸದಾಯಿ
161ಚಾಮುಂಡಿ
162 ಚೀನೀ ಭೂತಗಳು
163 ಚೆನ್ನಯ
164 ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ
165 ಚೇರಿತ್ತಾಯೆ
166 ಚೈಂಬೆರ್
167 ಜತೆ ಕುಲೆ
168 ಜಂಗ ಬಂಟ
169 ಜಂದರ್ಗತ್ತಾಯೆ
170 ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರುಷ
171ಜಟ್ಟಿಗ
172 ಜಟಾ ಧಾರಿ
173 ಜಡೆತ್ತಾರ್
174 ಜದ್ರಾಯೆ
175 ಜಾವದೆ
176 ಜೋಗಿ ಪುರುಷ
178 ಜಾಲಬೈಕಾಡ್ತಿ
179 ಜಾರಂದಾಯ
180 ಜಾನು ನಾಯ್ಕ
181 ಜೂಂಬ್ರ
182 ಡೆಂಜಿ ಪುಕ್ಕೆ
183 ತನ್ನಿ ಮಾಣಿಗ
184 ತಡ್ಯದಜ್ಜೆ
185 ತುಳು ಭೂತ
186 ತೋಮಜ್ಜ
187 ತೋಡ ಕುಕ್ಕಿನಾರ್ /ವೈದ್ಯ ನಾಥ
188 ದರಮ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿ , , ,
189 ದಾರಗ
190 ದಾರು
191 ದಾಲ್ಸುರಾಯ
192 ದುಗ್ಗಲಾಯ
193ಧೂಮಾವತಿ
194 ದೇವಾನು ಪಂಬೆದಿಯಮ್ಮ
195 ದೈವನ ಮುಟ್ಟುನಾಯೆ,
196 ದೈವಸಾದಿಗೆ
197 ದೆಯ್ಯಾರ್
198 ದೆಯ್ಯಂಕುಳು
199 ದಂಡೆ ರಾಜ
200 ದರ್ಗಂದಾಯ
201 ದುಗ್ಗಮ್ಮ ದೈಯಾರ್
202 ದುರ್ಗಂತಾಯೆ
203 ದೂರ್ದುಮ
204 ದೇಯಿ
205 ದೇವ ಪುರುಷ
206 ದೇವು ಪುಂಜ
207‘£ÀqÉÆØrvÁÛAiÀÄ
208 ನಾಗ ಭೂತ
209 ನಾಗಂತಾಯೆ
210 ನಾಗ ಚಾಮುಂಡಿ
210 ನಾಗ ನಂದಿ
211 ನೀಚ /ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡ
212 ನಾಲ್ಕೈತ್ತಾಯ
213 ನಾರಪಾಡಿ ಪೊಸಕಲ್ಲಾಳೆ
214 ನಾರಳತ್ತಾಯ
215 ನಂದಿ ಗೋಣ
216 ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿ
217 ನೆತ್ತರು ಮುಗುಳಿ :
218 ನೇರಳತ್ತಾಯ
219 ನೆಲ್ಯಕ್ಕೇರ್
220 ನೇಲ್ಯನ್ನೆರ್
221 ನೆಲ್ಲುರಾಯ
222 ನುರ್ಗಿಮದಿಮ್ಮಾ
223 ನಾಯರ್ ಭೂತ
224 ನಾರಂಬಡಿ
225 ನಾಲ್ಕೈ ಭದ್ರೆ
226 ನೇಲ್ಯ ರಾಯೆ
227 ನೇಲ್ಯ ರಾಯ ಬವನೊ
228 ನಂದಿ
229 ಪಡ್ಕಂತಾಯ
230 ಪಯ್ಯ ಬೈದ್ಯ
231 ಪಾಡಿರಾಯ
232 ಪಾಲಕತ್ತಾಯ
233 ಪಾಲೆತ್ತಾಯ
234 ಪರವ ಭೂತ
235 ಪರಿವಾರ ನಾಯಕ
236 ಪಟ್ಟಂತರಸು , ,
237 ಪಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ
238 ಪತ್ತೊಕ್ಕೆಲು ಜನಾನುದೈವ
239 ಪಂಜುರ್ಲಿ
240 ಪಲ್ಲದ ಮುದ್ದ
241 ಪಂಚ ಜುಮಾದಿ
242 ಪಾಪೆಲು ಚಾಮುಂಡಿ
243 ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ
245 ಪುದೆಲ್ ಪುಂಚ
246 ಪುದ
247 ಪುತ್ತು ಗಿರಾವು
248 ಪುರಲಾಯೆ
249 ಪೆಲದ್ಕತ್ತಾಯೆ
250 ಪೆರ್ದೊಳ್ಳು
251 ಪೊಟ್ಟೋಳು
252 ಪೊಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ
253 ಪೊಯ್ಯತ್ತಾಯ
254 ಪೊಸಲ್ದಾಯೇ
255 ಪೊಸ ಮಾರಾಯೆ
256 ಪೊಸೊಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ
257 ಪಡುವೆಟ್ನಾಯ
258 ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ
259 ಪುದರುಚಿನ್ನ ಬಂಟ
260 ಪೂಮಾಣಿ
261 ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ
262 ಪೋತಾಳ/ಪುದತ್ತಾಳ
263 ಪೊಯ್ಯೆತ್ತಾಯಿ
264 ಪಿಲೆ
265 ಪೆಲತ್ತಿ
266 ಪೋಲಿಸ್ ಭೂತ
267 ಬಂಟಾಮ್ಡಿ
268 ಬರಮಲ್ತಾಯೆ
269 ಬಲವಂಡಿ
270 ಬಳ್ಳು
271 ಬಚ್ಚ ನಾಯಕ
272 ಬಸ್ತಿ ನಾಯಕ
273 ಬಿರಣ
274 ಬ್ಯಾರಿ ಭೂತ
278 ಬ್ಯಾರ್ದಿ ಭೂತ
279 ಬೀರ್ನಾಚಾರಿ :
280 ಬಿರ್ಮಣಾಚಾರಿ :
281 ಬೀರ್ನಾಳ್ವ
282 ಬೆರ್ಮೆರ್
283 ಬೇಡವ :
284 ಬಂಡಿರಾಮ
285 ಬಂಡಾರಿ
286 ಬಾಕುಡ
287 ಬಾಕುಡ್ತಿ
289 ಬಾಡುರಾಯೆ
290 ಬಾಮ ಕುಮಾರ
291 ಬಾಲ ಕುಮಾರ
292 ಬಿರ್ಮೆರಜ್ಜಿ
293 ಬಿಕ್ರ ಮೇಲಾಂತೆ
294 ಬುದಾ ಬಾರೆ
295 ಬಾಲೆ ಬಾರಗ
296 ಬುದ್ಯಂತಾಯೆ
297 ಬಬ್ಬರ್ಯ
298 ಬಿಲ್ಲಾರ
299 ಬಿಲ್ಲಾರ್ತಿ
300 ಬೂಡು ಬೊಮ್ಮಯ ಸ್ವಾಮಿ
301 ಬೈಸು ನಾಯಕ
302 ಬೈರಾಗಿ
303 ಬೊಂಟೆಗಾರೆರ್
304 ಬೊಮ್ಮರ್ತಾಯೆ
305 ಬೊಲ್ತಾಯ್ತೋಲು
306 ಭಸ್ಮ ಮೂರ್ತಿ
307 ಭೂತ ನಾಗ
308 ಭೂತ ರಾಜ
309 ಬೊಟ್ಟಿ ಭೂತ
310 ಬ್ರಾಣ ಭೂತ
311 ಭಟ್ಟಿ ಭೂತ
312 ಬಂಗಾಡಿ ಮಾಣಿಕೊ
313 ಬಂಟ ಭೂತ
314 ಬಂಟ ಜಾವದೆ
೩೧೫ ಬಲ್ಲ ಮಂಜತ್ತಾಯ
315 ಮಣಿಕಂಟತ್ತಾಯ
316 ಮಲರಾಯ
317 ಮದನಕ್ಕೆ ದೈಯಾರು :
318 ಮಲಾರ್ ಜುಮಾದಿ (ಕರ್ನಗೆ)
319 ಮಹಾ ಕಾಳಿ ,
320 ಮಾಯಂದಾಲ್
321 ಮರ್ಲು ಮೈಯೊಂದಿ
322 ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ
323 ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ
324ಮಂಗಾರ ಮಾಣಿಗ
325 ಮಂಜ ನಾಗ
326ಮಂಜ ಬೊಮ್ಮ
327 ಮಗ್ರಂದಾಯ
328 ಮಡಿಕಡಿತ್ತಾಯ
329 ಮಡಳಾಯೆ
330 ಮದ್ದಡ್ಕತ್ತಾಯೆ
331 ಮಡೆನಾಗ
332 ಮಡ್ಯೋಳೆ
333 ಮಂತ್ರೊದಾಯೆ
334 ಮನ್ಸೆರ್ ಭೂತ
335 ಮಲೆಯಾಳ ಭೂತ
336 ಮಲೆ ಕೊರತಿ
337 ಮದಿಮಾಲ್
338 ಮಲೆರಾಯ
339 ಮಾಣಿ ಬಾಲೆ
340 ಮಾಂದಿ
341 ಮಲ್ಲು
342 ಮರ್ದ ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿ
343 ಮಾಪುಳೆ ಭೂತ
344 ಮಾಪುಳ್ತಿ ಭೂತ
345 ಮಾಪುಳ್ತಿ ಧೂಮಾವತಿ
346 ಮಾಲಿಂಗ ರಾಯ
347 ಮಾಣಿ ಭೂತ
348 ಮಾಣೆಚ್ಚಿ
349 ಮಾಯಿಲು
350 ಮಾಯೊದ ಬಾಲೆ
351 ಮಾರಂ ದೈವ
352 ಮಾರಾವಂಡಿ
353 ಮಾರಾಳಮ್ಮ್ಮ
354 ಮಾರಿಯಮ್ಮ
355 ಮಿತ್ತಂತಾಯೆ
356 ಮುಕ್ಕಬ್ಬೆ
357 ಮುಡಿಲ್ತಾಯ
358 ಮುರ್ತುರಾಯ
359 ªÀÄÄPÀÄrvÁÛ¬Ä
360 ಮೂಡಿ ಪಡಿತ್ತಾಯೆ
361ಮೂಡೋತ್ನಾಯೆ
362 ಮೂ ಜುಲ್ನಾಯ
363 ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯ
364 ಮಲೆ ಮುದ್ದ
365 ಮುಗೆರ್ಲು
366 ಮಂಗಳೆರ್
367 ಮುಕಾಂಬಿ
368 ಮುಂಡೆ ಬ್ರಾಂದಿ
369 ಮುಡಿಪುನ್ನಾರ್
370 ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಕ್ಕಳು
371 ಮೂವ
372 ಮೈಸಂದಾಯ
373 ಯಡಪಡಿತ್ತಾಯ
374 ಯರ್ಮುಂಜಾಯೆ
375 ಮೇಲ್ಕಾರ್ತಾಯೆ
376 ಮಲ್ಲ ರಾಯೆ
377 ಯೇರ್ಮನ್ನಾಯೆ
378 ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ
379 ರಾವು ಗುಳಿಗ
380 ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ
381 ಶಗ್ರಿತ್ತಾಯ
382 ಶಿವರಾಯ
383 ಶಂಕರ ಬಡವಣ
384 ಶಿರಾಡಿ
385 ಸರ್ವೆರ್
386 ಸುಬ್ಬಮ್ಮ
387 ಸೂ ಕತ್ತೆರಿ
388 ಸೊನ್ನೆ
389 ಸ್ವಾಮಿ
390 ಸೆಟ್ಟಿಗಾರ
391 ಸೇಮ ಕಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ
392 ಸುಬ್ಬಿಯಮ್ಮ ಗುಳಿಗ
393 ಸಾರ್ತ ಮಲ್ಲು
395 ಸತ್ಯನ್ಗಳದ ಕೊರತಿ
396 ಸಂಪಿಗೆತ್ತಾಯ
397 ಸನ್ಯಾಸಿ ಹಿರಿಯಾಯೆ
398 ಹನುಮಂತ ಭೂತ
399 ಹಳ್ಳತ್ತಾಯ
400 ಹೊಸಮ್ಮ,
401 ಕೊಮಾರು ಚಾಮುಂಡಿ
402 ಪೊಲಮರದೆ ಚಾಮುಂಡಿ
403 ಅಮ್ಮಂಗಲ್ಲು ಧೂಮಾವತಿ
405 ಪದ್ದೆಯಿ ಧೂಮಾವತಿ
398 ಪಲ್ಲ ಧೂಮಾವತಿ
399 ಜೆಡೆ ಕಲ್ಲು ಧೂಮಾವತಿ
400 ರತೋಜುಮಾದಿ
401 ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ
402 ಕೈರ್ ಜುಮಾದಿ
403 ಕಾಂತೆರಿ ಜುಮಾದಿ
404 ಜುಮ್ರ ಜುಮಾದಿ
405 ಕಾಂತು ನೆಕ್ರಿ ಜುಮಾದಿ
406 ಪಡು ಧೂಮಾವತಿ
407 ಭೂಮಿ ಗುಳಿಗ
408 ಸಂಕೊಲಿಗೆ ಗುಳಿಗ
409 ಜೋಡು ಗುಳಿಗ
410 ಮಂತ್ರ ಗುಳಿಗ
411 ಪಾತಾಳ ಗುಳಿಗ
412 ಒರಿ ಮಾಣಿ ಗುಳಿಗ
413 ಆಕಾಸಗುಳಿಗೆ
414 ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗ
415 ರಾಜನ್ ಗುಳಿಗ
416 ಮಾರಣ ಗುಳಿಗ
417 ಅಂತ್ರ ಗುಳಿಗ
418 ನೆತ್ತೆರ್ ಗುಳಿಗ
419 ಮುಳ್ಳು ಗುಳಿಗ
420 ಮಂತ್ರ ಗುಳಿಗ
421 ಮಂತ್ರವಾದಿ ಗುಳಿಗ
422 ಬಂಡಾರಿ ಗುಳಿಗ
423 ಚೌಕಾರು ಗುಳಿಗ
424 ನೆತ್ತರು ಗುಳಿಗ
425 ಜಾಗೆದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
426 ಒರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
427 ಮನಿಪ್ಪನ ಪಂಜುರ್ಲಿ
426 ಅಮ್ಬಟಾಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ
426 ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ
428 ಉದ್ಪಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
429 ಉರಿ ಮರ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
430 ವರ್ನರ ಪಂಜುರ್ಲಿ
431 ಒರಿ ಬಂಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
432 ಕಡಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
433 ಕಡೆಕ್ಕಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ
434 ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ
435 ಕುಂತಾಳ ಪಂಜುರ್ಲಿ
436 ಕುಡುಮೊದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
437 ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
438 ಕೂಳೂರು ಪಂಜುರ್ಲಿ
439 ಕೋರೆ ದಾಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ
439 ಕೊಟ್ಯದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
440 ಗೂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ
441 ಗ್ರಾಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ
442 ಚಾವಡಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
443 ನಾಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ
444 ಪಂಜಣತ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ
445 ಪಟ್ಟದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
446 ಪಾರೆಂಕಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ
447 ಜೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ
448 ರುದ್ರ ಪಂಜುರ್ಲಿ
449 ಮುಗೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ
೪೫೦ ಜೋಡು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
451 ಉರಿ ಮರ್ತಿ
452 ಅಂಗಾರೆ ಕಲ್ಕುಡ
453 ಸತ್ಯ ಕುಮಾರ
454 ಸತ್ಯ ದೇವತೆ
455 ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ
456 ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ
457 ಹಾಡಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
458 ಒರ್ತೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
459 ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ
460 ರಾಜನ್ ಕಲ್ಕುಡ …..