असे आहेत महाराष्ट्रातील २८८ मतदारसंघ

असे आहेत महाराष्ट्रातील २८८ मतदारसंघ

महाराष्ट्र विधानसभेचे बिगुल शुक्रवारी वाजले.  राज्यात १५ ऑक्टोबरला मतदान आणि १९ ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार असल्याने दिवाळीपूर्वीच महाराष्ट्रात फटाके फुटणार आहेत. सत्तेत असलेल्या आघाडी सरकारला जनता पुन्हा एकदा संधी देणार की महायुतीच्या पारड्यात आपले दान टाकणार, हे महिन्याभरातच कळेल. महाराष्ट्रात एकूण २८८ मतदारसंघ असून त्यापैकी २९ मतदारसंघ अनुसूचित जाती आणि २५ मतदारसंघ  अनुसूचित जमाती  जागांसाठी राखीव आहेत. 

महाराष्ट्रातील विधानसभा मतदारसंघ
1 – अक्कलकुवा
2 – शहादा
3 – नंदुरबार
4 – नवापूर
5 – साक्री
6 – धुळे ग्रामीण
7 – धुळे शहर
8 – सिंदखेडा
9 – शिरूर
10 – चोपडा
11 – रावेर
12 – भुसावळ
13 – जळगाव शहर
14 – जळगाव ग्रामीण
15 – अमळनेर
16 – एरंडोल
17 – चाळीसगाव
18 – पाचोरा
19 – जामनेर
20 – मुक्ताईनगर
21 – मलकापूर
22 – बुलढाणा
23 – चिखली
24 – सिंदखेडराजा
25 – मेहकर
26 – खामगाव
27 – जळगाव(जामोद)
28 – अकोट
29 – बाळापूर
30 – अकोला पश्चिम
31 – अकोला पूर्व
32 – मुर्तिजापूर
33 – रिसोड
34 – वाशिम
35 – कारंजा
36 – धामणगाव रेल्वे
37 – बडनेरा
38 – अमरावती
39 – तिवसा
40 – दर्यापूर
41 – मेळघाट
42 – अचलपूर
43 – मोर्शी
44 – आर्वी
45 – देवळी
46 – हिंगणघाट
47 – वर्धा
48 – काटोल
49 – सावनेर
50 – हिंगणा
51 – उमरेड
52 – नागपूर दक्षिण-पश्चिम
53 – नागपूर दक्षिण
54 – नागपूर पूर्व
55 – नागपूर मध्य
56 – नागपूर पश्चिम
57 – नागपूर उत्तर
58 – कामठी
59 – रामटेक
60 – तुमसर
61 – भंडारा
62 – साकोली
63 – अर्जुनी मोरगाव
64 – तिरोरा
65 – गोंदिया
66 – आमगाव
67 – आरमोरी
68 – गडचिरोली
69 – अहेरी
70 – राजुरा
71 – चंद्रपूर
72 – बल्लारपूर
73 – ब्रम्हपुरी
74 – चिमुर
75 – वरोरा
76 – वणी
77 – राळेगांव
78 – यवतमाळ
79 – दिग्रस
80 – आर्णी
81 – पुसद
82 – उमरखेड
83 – किनवट
84 – हदगाव
85 – भोकर
86 – नांदेड उत्तर
87 – नांदेड दक्षिण
88 – लोह
89 – नायगाव
90 – देगलूर
91 – मुखेड
92 – बसमत
93 – कळमनुरी
94 – हिंगोली
95 – जिंतूर
96 – परभणी
97 – गंगाखेड
98 – पाथरी
99 – परतूर
100 – घनसावंगी
101 – जालना
102 – बदनापूर
103 – भोकरदन
104 – सिलोड
105 – कणाद
106 – फुलंब्री
107 – औरंगाबाद मध्य
108 – औरंगाबाद पश्चिम
109 – औरंगाबाद पूर्व
110 – पैठण
111 – गंगापूर
112 – विजापूर
113 – नांदगाव
114 – मालेगाव मध्य
115 – मालेगाव बाह्य
116 – बागलाण
117 – कळवण
118 – चांदवड
119 – येवला
120 – सिन्नर
121 – निफाड
122 – दिंडोरी
123 – नाशिक पूर्व
124 – नाशिक मध्य
125 – नाशिक पश्चिम
126 – देओली
127 – इगतपूरी
128 – डहाणू
129 – विक्रमगड
130 – पालघर
131 – बोईसर
132 – नालासोपारा
133 – वसई
134 – भिवंडी ग्रामीण
135 – शहापूर
136 – भिवंडी पश्चिम
137 – भिवंडी पूर्व
138 – कल्याण पश्चिम
139 – मुरबाड
140 – अंबरनाथ
141 – उल्हासनगर
142 – कल्याण पूर्व
143 – डोंबिवली
144 – कल्याण ग्रामीण
145 – मीरा-भाईंदर
146 – ओवळा-माजीवडा
147 – कोपरी-पाचपाखाडी
148 – ठाणे
149 – मुंब्रा-कळवा
15 – ऐरोली
151 – बेलापूर
152 – बोरीवली
153 – दहिसर
154 – मागाठणे
155 – मुलुंड
156 – विक्रोळी
157 – भांडुप
158 – जोगेश्वरी पूर्व
159 – दिंडोशी
160 – कांदिवली पूर्व
161 – चारकोप
162 – मालाड पश्चिम
163 – गोरेगाव
164 – वर्सोवा
165 – अंधेरी पश्चिम
166 – अंधेरी पूर्व
167 – विलेपार्ले
168 – चांदिवली
169 – घाटकोपर पश्चिम
170 – घाटकोपर पूर्व
171 – मानखुर्द शिवाजीनगर
172 – अनुशक्ती नगर
173 – चेंबुर
174 – कुर्ला
175 – कलिना
176 – वांद्रे पूर्व
177 – वांद्रे पश्चिम
178 – धारावी
179 – सायन कोळीवाडा
180 – वडाळा
181 – माहिम
182 – वरळी
183 – शिवडी
184 – भायखळा
185 – मलबार हिल
186 – मुंबादेवी
187 – कुलाबा
188 – पनवेल
189 – कर्जत
190 – उरण
191 – पेण
192 – अलिबाग
193 – श्रीवर्धन
194 – महाड
195 – जुन्नर
196 – आंबेगाव
197 – खेड आळंदी
198 – शिरुर
199 – दौंड
200 – इंदापूर
201 – बारामती
202 – पुरंदर
203 – भोर
204 – मावळ
205 – चिंचवड
206 – पिपरी
207 – भोसरी
208 – वडगाव शेरी
209 – शिवाजीनगर
210 – कोथरुड
211 – खडकवासला
212 – पार्वती
213 – हडपसर
214 – पुणे कॅन्टोन्मेंट
215 – कसबा पेठ
216 – अकोले
217 – संगमनेर
218 – शिर्डी
219 – कोपरगाव
220 – श्रीरामपूर
221 – नेवासा
222 – शेवगाव पाथर्डी
223 – राहौरी
224 – पारनेर
225 – अहमदनगर शहर
226 – श्रीगोंदा
227 – कर्जत जामखेड
228 – गेवराई
229 – माजलगाव
230 – बीड
231 – आष्टी
232 – केज
233 – परळी
234 – लातूर ग्रामीण
235 – लातूर शहर
236 – अहमदपूर
237 – उदगीर
238 – निलंगा
239 – औसा
240 – उमरगा
241 – तुळजापूर
242 – उस्मानाबाद
243 – परांडा
244 – करमाळा
245 – माढा
246 – बार्शी
247 – मोहोळ
248 – सोलापूर शहर उत्तर
249 – सोलापूर शहर मध्य
250 – अक्कलकोट
251 – सोलापूर दक्षिण
252 – पंढरपूर
253 – सांगोला
254 – माळशिरस
255 – फलटण
256 – वाई
257 – कोरेगाव
258 – माण
259 – कराड
260 – कराड दक्षिण
261 – पाटण
262 – सातारा
263 – दापोली
264 – गुहागर
265 – चिपळूण
266 – रत्नागिरी
267 – राजापूर
268 – कणकवली
269 – कुडाळ
270 – सावंतवाडी
271 – चंदगड
272 – राधानगरी
273 – कागल
274 – कोल्हापूर दक्षिण
275 – करवीर
276 – कोल्हापूर उत्तर
277 – शाहुवाडी
278 – हातकणंगले
279 – इचलकरंजी
280 – शिरोळ
281 – मिरज
282 – सांगली
283 – इस्लामपूर
284 – शिराळा
285 – पळूस खडेगाव
286 – खानापूर
287 – तासगाव-कवठेमहाकाळ
288 – जत