असा कोणता “तारा” आहे जो…….. जमिनीवर रहातो आणि काही दिवसात… आकाशात जातो

असा कोणता
“तारा”
आहे जो……..
जमिनीवर रहातो
आणि
काही दिवसात…
आकाशात जातो…???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
म्हातारा…
हाssssहाssssहाssssहाssss